32%
قیمت اصلی ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰.۰۰۰ تومان است.
9%
قیمت اصلی ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴.۹۹۰.۰۰۰ تومان است.
8%
قیمت اصلی ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶.۸۸۰.۰۰۰ تومان است.