17%
قیمت اصلی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲.۸۹۹.۰۰۰ تومان است.
18%
قیمت اصلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵.۹۹۰.۰۰۰ تومان است.
11%
قیمت اصلی ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.